Evolúsje betsjut 'stadige ûntjouwing' en is it tsjinoerstelde fan revolúsje dat meastal brûkt wurdt om in feroaring dat plak fynt yn koarte tiid mei oan te tsjutten. It wurd is ôflaat fan it Latynse evolvere dat letterlik betsjut "him ûntrôlje" of "los-" of "ôfwikselje".