Fikarygoed is it skonken goed (lannen en wenning of buorkerij) foar it libbensûnderhâld fan de fikaris.