In finne is in stik lân dat komselden meand wurdt.

  • Fan 'e finne yn 'e jister komme bestjut: oan legerwâl reitsje.
  • 'Wêr giest hinne?' 'Nei de boerefinne, pak ik de keallen by de sturt en lit se wer rinne'