Frânske lienwurden yn it Frysk

Hjirre fine jo in oersjocht fan Frânske lienwurden yn it Frysk

Register: A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y

ABewurkje

 • aljemint (alignement)
 • ave(n)searje (avancer)
 • allee (allez)

BBewurkje

DBewurkje

EBewurkje

FBewurkje

 • faksearje (forcer)
 • ferdivedaasje (se diverter)
 • fertuten (vertu)

GBewurkje

HBewurkje

IBewurkje

 • ynstallaasje (installation)

JBewurkje

KBewurkje

 • klû - (clou)
 • koese (coucher)
 • kollega (collega)
 • kolleksje (collectie)
 • komitee (comité)
 • komsa (comme ça)
 • kondukteur (conducteur)
 • krankyl (tranquille)
 • krimmenearje (récriminer)
 • (fan) kwizekwânsje (de conséquence)

LBewurkje

 • lemieren (lumière)
 • limyt (limiet)
 • liny (linie)

MBewurkje

 • maleur (malheur)

NBewurkje

OBewurkje

 • oeribel (horrible)

PBewurkje

 • perfoarst (par la force de)
 • petear (disputer)
 • pommerant

RBewurkje

 • regaad (regard)
 • risselwaasje (résolution)

SBewurkje

 • santepetyk (sainte boutique)
 • sjampinjon (champignon)
 • sjantaazje (chantage)
 • sjauffeur (chauffeur)
 • sjauvinisme (chauvinisme)
 • sjampanje (champagne)
 • sjenant (gênant)
 • sjeny (genie)
 • sjyk (chic)
 • sûkelade (chocolade)

TBewurkje

 • taksy (taximètre)
 • tantsje (tenter)
 • trappearje (attraper)
 • trottoir

UBewurkje

VBewurkje

WBewurkje

 • wizânsje (usance)