Frisiast

In frisiast is in foarstanner fan en krewearder foar de doelstellings en ideeën fan 'e Fryske Beweging.