It projekt Frysk Erfskip wol mear gearhing oanbringe tusken foarsjennings en aktiviteiten op it mêd fan Frysk erfguod en Fryske kultuer. De Afûk hat yn septimber 2005 fan de Provinsje Fryslân opdracht krigen om earst in tal archeologyske stipepunten oan te lizzen.