Fryske trochrinner

In Fryske trochrinner is in type houten reed, mei ien izer, dy't ûnder de skoech bûn wurdt. Earder waarden se ek wol ûnder de klompen, gympys, learzens en ek wol gewoan ûnder de sokken opbûn. Hoewol't alle houten redens faak Fryske trochrinner neamd wurde, binne de echte Fryske trochrinners redens dêr't it izer fan alhiel oant ûnder de hakke trochrint.

Fryske trochrinners 'Fryslâns Rom' fan Ruiter

SkiednisBewurkje

Om 1875 waard de Fryske trochrinner ûntwikkele út oant dan gongbere houten redens. Om 1900 begûn de Fryske trochrinner populêr te wurden, oant yn 1945 de namme Fryske trochrinners min-ofte-mear synonym stiene foar houten redens.

Tsjintwurdich binne der moderne, keunststof farianten op de âlde Fryske trochrinner dy't Zandstra's of Easy gliders neamd wurde.