De glêzen wein is in reau, in swarte of in beskildere koets mei ramen (mei of sûnder (knierjend) glês) en in kape fan leardoek. Ek de bok is oerkape. Oan wjerskanten koetslampen en in glêzen wein hat fjouwer tsjillen. Der kinne ien of twa hynders foar.