Gouden Iuw

De Gouden Iuw wie in perioade yn de Nederlânske skiednis (rûchwei de 17e iuw) fan bloei yn hannel, wittenskip, keunst en militêre macht (fral op see), foaral yn de noardlike sân Feriene Provinsjes. Nederlân wie in wrâldmacht yn dy tiid.

De Fryske stêden hiene yn dy tiid in nauwe bân mei Hollânske stêden; dit hat de Fryske ekonomy in soad fertuten dien.