In halletsjerke is in tsjerke mei meardere skippen, wêrfan't de sydskippen (hast) like heech binne as it middenskip.

Trijeskippige halletsjerke ûnder ien tek (de skippen kinne ek in eigen sealtel hawwe)

De skippen fan in halletsjerke kinne ûnder ien tek feriene wêze, mar it is ek mooglik dat elts skip in eigen sealtek hat.

Oars as mei de foarm fan in basilyk kent in halletsjerke gjin ljochtbeuk. Njonken de sealtsjerke, de basilyk en de sintraalbou foarmet de halletsjerke ien fan de basistypes fan de kristlike tsjerkebou.