In heale reaksje is of de oksidaasje of de reduksje yn in redoksreaksje. In heale reaksje bart mei it feroarjen fan de oksidaasjetastân fan de stoffen dy't belutsen binne by de redoksreaksje.

Faak wurdt it konsept fan heale reaksjes brûkt om te omskriuwen wat der yn in elektrogemyske sel bart, sa bygelyks in Galvanyske selbatterij. Heale reaksjes barre troch metalen dy't oksidearre wurde (anoade) en de metalen dy't redusearre wurde (katoade).

Heale reaksjes wurde gauris brûkt om in lykwicht yn redoksreaksjes te krijen. Nei't men yn in soer miljeu in lykwicht fan atomen en oksidaasje krigen hat, moat der H+-ioanen taheake wurde om de wetterstof-ioanen yn de heale reaksje yn lykwicht te krijen. Yn in tsjinsoer miljeu moatte OH-ioanen taheake wurde om de H+-ioanen yn de heale reaksje yn lykwicht te krijen, dêrby't dus H2O foarmet.

In foarbyld fan in heale reaksje:

Cu2+ + 2 e ↔ Cu(s),   E0 = 0,34 V

Koper-ioanen (Cu2+) kinne ûnder it opnimmen fan twa elektroanen ta fêst koper oergean (reduksje), mar oarsom kin it metaal ek (oksidearre) wurde ta it ion. By dy reaksje binne gjin oare stoffen belutsen, it koper(II)-ion lûkt mei 0,34 folt elektroanen oan.