In healwaaks rûp is in rûp dy't yn dy foarm oerwinteret.

Wylst in protte soarten flinters oerwinterje as pop, binne der ek soarten dy't as healwaaks rûp oerwinterje. Sokke rûpen binne oan it begjin fan de winter noch net folwoeksen. Hja oerwinterje yn gerspôlen of yn 'e bast fan beammen. Yn de maaitiid wurde se wekker en sykje de sinne op om harren op te waarmjen. Dan frette hja harren fol, waakse oant se folwoeksen binne en ferpopkje har dan. Ta einbeslút komt dan by't simmer de flinter foar it ljocht.

In folwoeksen rûp fan de Deipauëach ferpopket him.

Under oaren de neikommende soarten oerwinterje as healwaaks rûp:

Der binne ek flintersoarten dy't oerwinterje as pop mar ek wol as healwaaks rûp. Ta dizze groep heart de neikommende soarte: