Henricus Meurs

Henricus Meurs wie yn de 17e iuw in brûnsjitter yn Amsterdam.

Priuwke fan syn wurkBewurkje