Hercules (gymnastykferiening)

Hercules is de gymnastykferiening fan Aldeboarn en Akkrum. De feriening waard oprjochte yn 1913 en fiert yn 2013 it hûndertjierrich bestean mei in reuny.

Der wurdt gymnastike yn de seal fan basisskoalle de Boarne yn Aldeboarn.