It hiem is it stik grûn dat by it hûs heart. Net allinnich de tún, mar ek dat wat op it hiem boud is wurdt ta it hiem rekkene, bygelyks in hikke of in skut, mar ek in beam. Mei in hiem wurdt meastentiids it gebiet fan in pleats bedoeld.

Hûs 't Velde by Warnsfjild (Gelderlân), mei in part fan it hiem.

Neist de tún en wat dêr op boud is kin mei hiem ek de oprit oantsjutten wurde.