Iismaster

In iismeester stiet yn foar de kwaliteit fan it iis en de kondysjes op in iisbaan. Hy is derfoar ferantwurdlik dat de iisflier dweile wurdt en dat by wedstriden it iis geregeld dweile wurdt en dat by wedstriden it iis de optimale temperatuer hat. Yn in tochte iishal regelt de iismaster ek it binnenklimaat.

Iismaster Henk Kroes (rjochts) yn 1986