The Perennial Philosophy

(Trochferwiisd fan Ivige wiisheid)

The Perennial Philosophy (oeret yn it Nederlânsk as: Eeuwige Wijsheid) is Aldous Huxley syn baanbrekkende bondeling fan mystike teksten dy't foar it earst publisearre waard yn 1944. Syn boek wurdt beskôge as in blomlêzing fan passaazjes út de meast útien rinnende boarnen, sawol dy fan it Westen as fan it Easten. Oan de hân fan in protte sitaten yllustrearret The Perennial Philosophy dat oan alle grutte religys ien grutste miene dieler ta grûnslach leit. It boek is troch de skriuuwer oardere nei ûnderwurp en ynbêde yn in ferklearjend kommentaar.