Jong-Turken

(Trochwiisd fan Jonge Turken)

De Jong-Turken of Jongturken is de bynamme foar in groep Turkske ofsieren dy't yn 1908 in steatsgreep útfierden. Sy hiene har' nocht fan de it ôfbroazeljen fan it Osmaanske Ryk en de dekadinsje oan it hof, dat hja ferienigen har yn in geheime feriening, it sekuliere en nasjonalistyske "Komittee foar Ienheid en Foarútgong", mei de bynamme Jong-Turken. De pleatslike ôfdielingen organisearren har lykas de Italjaanske Karbonary op de manier fan frijmitselderslôzjes.

Mustafa Kemal Atatürk, Damaskus 1906

De Jong-Turken, laat fan Mustafa Kemal Atatürk, hawwe Turkije omfoarme ta in sekuliere en op it westen rjochte steat.