Kanton (Frankryk)

In kanton is in bestjoerlike ienheid yn Frankryk. It bestiet út ien of meardere gemeentes, hielendal of gedieltlik; kanton en gemeentegrinzen hoege dus net gear te fallen. Ferskate kantons foarmje mei inoar in arrondissemint; ferskate arrondisseminten foarmje mei inoar in departemint.

Oersjoch fan de bestjoerlike yndieling fan Frankryk

It kanton fungeart as kiesdistrikt. Foar de ferkiezing fan de Conseil général, de folksfertsjintwurdiging op het nivo fan it departemint, jildt in distriktestelsel: elk kanton kiest in eigen fertsjintwurdiger yn de Conseil Général fan it departemint.

It departemint Parys hat gjin kantons, omdat it gearfalt mei de gemeente Parys, en it Conseil Général en de gemeenteried hjir ek gearfalle (ûnder de namme Conseil de Paris). Parijs is ûnderferdield yn arrondisseminten. Yn teory soe men elk arrondissemint lykstelle kinne oan in kanton, de bewenners derfan hawwe ommers beide rjochten. Mar oer it generaal wurdt steld dat de kantons yn Parys net bestean.

Yn totaal binne der 4035 kantons, wêrfan't 156 oerseeske binne.