Foarsjonger

(Trochferwiisd fan Kantor)

In foarsjonger of kantor is in persoan dy't de tsjerklike gemeente yn it sjongen foargiet.

ProtestantismeBewurkje

Inkelde ferneamde foarsjongers út it protestantisme wienen Johann Sebastian Bach en Gysbert Japiks.