Karina (luchtwegen)

De karina is it ûnderste part fan de luchtpiip (of trachea). De karina is de splitsing fan de luchtpiip yn de twa haadbrongussen.

Plak fan de karina.
De karina fan boppe ôf sjoen (plaat út Gray's Anatomy

It wurd carina betsjut kyl yn it Latyn.