It wurd kazemat komt fan it Spaanske casa armata, dat 'bewapene hûs' betsjut. Oarspronklik is de kazemat in militêr gebou, dat bewapene is en brûkt wurdt foar ferdigening. Letter wurde alle oerdekte romtes kazematten neamd. De oerdekking kin bestean út inkeld balken of in mitsele of betonnen ferwulf ûnder in ierden wâl. Mei in kazemat kin ek in frijsteand bomfrij stiennen of betonnen gebou bedoeld wurde. Kazematten wurde foar ferdigening brûkt, mar ek foar it bewarjen fan foarrieden munysje en iten. Yn oarlochstiid wurde se ek as wenromte foar militêren brûkt.

Kazematten yn it St. Lucianfort yn Malta.

Sûnt de Twadde Wrâldoarloch wurde betonnen ûnderkommens yn de folksmûle faak oantsjutten mei 'bunker', it Ingelske wurd foar it Nederlânske kazemat. Sûnder geskutsfunksje wurdt in kazemat in groepsskûlplak neamd.

Yn Koarnwertersân sit it Kazemattemuseum.