Keunstgebit

(Trochwiisd fan Keunstgebyt)
Boppeste part fan in keunstgebyt

In folsleine toskprotese, keunstgebit of keunstgebyt is in keunstmjittige ferfanging fan de natuerlike tosken en kiezen at dy ferlern gien binne troch hokker oarsaken dan ek.