In keunstner (froulik: keunstneresse) is immen dy't syn kreative talinten brûkt om keunst te meitsjen. De term kin brûkt wurde foar elke keunstfoarm, lykas muzyk, literatuer en teäter, mar referearret meast oan in yndividu dy't byldzjende keunst makket.

Keunstner oan 't wurk
Lea Grundig (1906-1977

In hjoeddeisk (2007) keunstner spesjalisearret him gauris yn in spesifyk medium. Yn it gefal fan byldzjende keunst kin dat wêze: