De klaroen is in synjaalynstrumint dat te ferlykjen is mei de reguliere trompet, lykwols sûnder of mei ien fentyl. De blaastechnyk makket it lûd út. It ynstrumint is makke fan koper en hat in trochkringende en skerpe toan. Sûnder fentyl stiet it ynstrumint stimd yn Bes, lykwols mei yndrukt fentyl stiet it stimd yn Es.

Klaroen

De klaroen wurdt ek wol Bachtrompet of sopraantrompet neamd en liket op in âlde posthoarn.