Klassisisme

Mei klassisisme wurde ferskate foarmen fan keunst oantsjutten dy't weromgripe op foarbylden út de Grykske en Romeinske Aldheid en dêrtroch bot fan beynfloede binne.