Konvenant Fryske Taal en Kultuer

It Konvenant Fryske Taal en Kultuer is in oerienkomst tusken de Nederlânske oerheid en de provinsje Fryslân.
De Nederlânske oerheid joech yn 1996 it Frysk op ûnder Diel III fan it Jeropeesk Hânfêst foar Regionale of Minderheidstalen. Dêryn wurde 48 mooglikheden foar taalbeskerming jûn.
As útfiering dêrfan waard yn 2001 it konvenant sletten.