In kremlyn is in sitadel, sa't dy beskiedend is foar de âlde stêdssintrums fan Ruslân. Yn in kremlyn lizze gebouwen, lykas minúsjeopslach, hantwurksjops, tsjerken en oerheidsgebouwen. Dy gebouwen wienen eartiids fan grut belang foar de stêd.

Kremlyn fan Moskou

Yn it politike ramt is it wurd Kremlyn ferbûn mei it Kremlyn fan Moskou as synonym foar de regearsit fan Ruslân of de eardere Sowjetuny.