Kristlike Basisskoalle De Grûnslach

Kristlike Basisskoalle De Grûnslach is in kristlike basisskoalle yn Wjelsryp, dy't yn 1872 oprjochte waard. It is ien fan de sân skoallen dy't tegearre PKBU-Littenseradiel foarmje.