Lêsûnthâld

Yn it lêsûnthâld, yn it Ingelsk Read Only Memory (ROM) neamd, binne benammen de masine-ynstellings fêstlein dy't de kompjûter by it starten lêst en ynstelt.