In linestik is yn de euklidyske mjitkunde in diel fan in line dy't troch twa aparte einpunten begrinze wurdt en dy't alle punten op dy line tusken dizze twa einpunten befet. Foarbylden fan linestikken binne de siden fan in trijehoek of in fjouwerkant.

De mjitkundige definysje fan in linestik

Lizze de beide einpunten op in mearhoek, dan is sprake fan in side fan dy mearhoeke, as de einpunten dêrfan gearfalle mei neist elkoar lizzende hoekpunten fan de mearhoeke. Falle de einpunten gear mei net neist elkoar lizzende hoekpunten, dan hjit it linestik in diagonaal fan de mearhoek.

As beide einpunten op in kromme lizze, lykas in sirkel, dan wurdt it linestik in koarde fan dy kromme neamd.

Definysje bewurkje seksje

As   in fektorromte is oer   of  , en   in dielsamling is fan   dan is   in linestik as   parametrisearre wurde kin as

 

foar eltse fektoaren  , dêr't  . Yn dat gefal binne de fektoaren   en   de einpunten fan  .

Soms wurdt ûnderskied makke tusken in "iepen" en in "sluten" linestik. Dan definieart men in sluten linestik as hjirboppe en in iepen linestik as in dielsamling   dy't parametrisearre wurde kin as

 

foar alle fektoaren  , dêr't  

In alternative, ekwifalinte, definysje is: In (sluten) linestik is in konveks omklaaisel fan twa ôfsûnderlike punten.

Eigenskippen bewurkje seksje