List fan stedssekretarissen fan Sleat

Wikimedia-list

De stedssekretarissen fan Sleat binne oant 1958:

 • 1542/43 - Thomas Anskes
 • 1559/60 - Sijmon Gerrijts, (ek: Sijmon Potter)
 • 1605 - Gatze Potter
 • 1613 - Sijttie Sijtties
 • 1637 - Dr. Tinco fan Andringa
 • 1659 - Bernardus Echten
 • 1672 - Dr. Janus Hijlckama
 • 1688 - Epeus fan Hijlkama
 • 1734 - P. de Jong
 • 1743 - Age Hermanides
 • 1754 - Jentje Gerlsma
 • 1774 - Johannes van de Moer
 • 1795 - Johannes Ruardi
 • 1814 - Oege Johs. Ruardi
 • 1846 - Mr. Jentje Epeus Cats Jr.
 • 1851 - Johannes Oeges Ruardi
 • 1858 - W. de Jong Lz.
 • 1858 - R. Bakker
 • 1869 - B. v.d. Sluis
 • 1904 - H. v.d. Sluis
 • 19.. - J.J. van Dijk
 • 1940 - J. Bakker

Keppeling om utens

bewurkje seksje