Loadewyk XVI fan Frankryk

Loadewyk XVI August fan Frankryk (Versailles, 23 augustus 1754Parys, 21 jannewaris 1793) regearde as Kening fan Frankryk en Navarra fan 1774 oant 1791 en dêrnei as Kening fan de Frânsen fan 1791 oant 1792. Hy waard skorst en arrestearre nei de Bestoarming fan de Tuileryen yn de Frânske Revolúsje, hy waard berjochte troch de Frânske Nasjonale Konvinsje, skuldich ferklearre oan heechferried en eksekutearre troch de guillotine op 21 jannewaris 1793 as in ûnthillige Frânske boarger bekend as "Citoyen Louis Capet". Hy is de ienige kening fan Frankryk dy't ea eksekutearre waard.

Loadewyk XVI troch Antoine-François Callet yn 1788

Syn pogingen om it Ancien Régime te werfoarmjen hienen net folle súkses. Hy waard tsjinwurke troch de privilezjearre stannen (Adel en Geastelikheid), en de Parleminten, aadlike rjochtbanken dy't de keninklike besluten hifkje moasten oan de bytidenven "Fûnemintele Wetten". Twongen troch de finansjele omstannichheden moast hy de Frânske Steaten-Generaal by elkoar roppe. Yn dy - konsultative - gearkomst rôpen de leden har út ta Grûnwetjouwende Gearkomst en yn in prosses dat Frânske Revolúsje neamd wurddt, wêryn de Kening de regyferlear, en it grutste diel fan syn macht, foarmen se Frankryk om ta Konstitúsjonele monargy. In machtsgreep fan de ekstremisten en de republikeinen yn 1792 late ta ôfsetting, finzennimming en deastraf.