Lubbartus fan Andringa

Lubbartus fan Andringa, wie grytman fan Utingeradiel fan 1656-1682. Hy wie de soan fan Regnerus fan Andringa (1612-1671).