Welcome on my talk page, you can also leave a message on my Dutch talk page for a fast response

Ik sjoch jo hawwe der in protte tiid yn stutsen om by alle Babel-kategoryen Berjocht:Commonscat ta te foegjen, dat wy kinne no foar al dy kategoryen sjen dat "Ofbylden dy't by dit ûnderwerp hearre" op Commons te finen binne. Mar yn de Babel-kategoryen fan Commons steane hielendal gjin "Ofbylden". Kinne jo der no wer tiid ynstekke om dy berjochten wer fuort te heljen? Aliter 7 nov 2008, 07.00 (CET)

Al dien? Al afgehandeld? Aliter 28 feb 2010, 21.47 (CET)

HelpBewurkje

De grutste skea wurdt op dizze wiky net dien troch fandalen, mar troch lju dy't miene dat hja ús helpe, mar ús net freegje at wy holpen wurde wolle. Kinne jo ophâlde mei it feroarjen fan ôfbylden, dêr't it ienichste ferskil foar dizze wiky by is dat de nammen minder te lêzen binne? Tank. Aliter 28 feb 2010, 21.47 (CET)

Ik zal ook nog meer even een Nederlandse vertaling geven vanwege de Babelbox, al geeft die wellicht het antwoord al.

De grootste schade wordt op deze wiki niet toegebracht door vandalen, maar door mensen die vinden dat ze ons helpen, maar ons niet vragen of we geholpen willen worden. Kun je ophouden met het veranderen van afbeeldingen, waarbij het enige verschil voor deze wiki is dat de namen slechter te lezen zijn? Bij voorbaat dank. Aliter 28 feb 2010, 21.47 (CET)

StatusBewurkje

Bot wurdt foar oare dingen brûkt as dêr't er tastimming foar hat. Aliter 28 feb 2010, 22.10 (CET)