Metafysika, betsjut lear fan it wêzen en fan de earste oarsaak fan de werklikheid, letterlik betsjut it (Gryksk 'meta ta physika' = 'nei taastbere saken'). De metafysika bestudearet de werklikheid yn har gehiel en ferskilt dêrtroch fan oare wittenskippen, dy't mar in stikje fan de werklikheid ûndersiikje. De metafysika jildt ek as earste filosofy, omdat sy datjinge besiket te trochgrûnjen dat oare wittenskippen as gewoan beskôge, bygelyks dat wat werklik is.

De term sels is ôfkomstich fan Andronikus fan Rodos, de earste útjouwer fan de persoanlike skriften fan Aristoteles. Dizze hie de útjefte fersoarge fan it boek "Fysika" fan Aristoteles en woe mei syn nije útjefte dy't er Ta meta ta fysica neamde inkeld oanjûn dat dizze publikaasje folge "nei de Fysika". Dizze wurken soenen harren namme jouwe oan de fraachstukken dy't deryn behannele waarden en letter as typysk metafysysk sjoen.