Minister sûnder portefúlje

In minister sûnder portefúlje is in minister sûnder omskreaune ferantwurdlikheden of in minister dy't net as haad fan in beskate ministearje stiet.

Yn Nederlân is in minister sûnder portefúlje ferantwurdlik foar in beskaat beliedsmêd, dochs hat net de lieding oer dat departemint. Ministers sûnder portefúlje hawwe, oars as steatssekretarissen, in sit yn de Nederlânske ministerrie en kinne dan ek meistimme oer alle beslissings. It beneamen fan in minister foar in beskaat beliedsmêd betsjut dat dat ûnderwerp op dat stuit wichtich is. Ministers dy't oan 'e haad steane oer in ministearje wurde oantsjut as "minister fan ....", wylst ministers sûnder portefúlje oantsjut wurde as "minister foar ...."

Oant it kommen fan steatssekretarissen yn 1948, waarden ministers sûnder portefúlje oansteld en stypje ministers mei in dreech departemint. Dy taak waard oernommen troch de steatssekretarissen. Ek binne der yn it ferline wolris ministers sûnder portefúlje oansteld, dy't as gesachhawwend persoan de belangen fan Nederlân by ynternasjonale ûnderhannelings goed fertsjintwurdigje koene.