In morfeem (meartal: morfemen) is in elemint fan in wurd mei in eigen betsjutting/funksje, dat net opdield wurde kin.

Der binne twa typen morfemen:

  • Dy't as selsstannich wurd bestean.
  • De net selsstannich foarkommende wurdfoarmjende eleminten (affiksen). Affiksen binne der yn twa haadsoarten, de prefiks en de suffiks.

In ferbiningslûd (of bynmorfeem) is in tusken -s- of in tusken -e-: doarp-s-tsjerke, bern-e-boek.

It wurd doarpstsjerkje hat de neikommende morfemen:

  1. Selsstannich morfeem 'doarp'
  2. It ferbiningslûd 's'
  3. Selsstannich morfeem 'tsjerke'
  4. De suffiks '-je'

It wurd berneboekje hat de neikommende morfemen:

  1. Selsstannich morfeem 'bern'
  2. It ferbiningslûd 'e'
  3. Selsstannich morfeem 'boek'
  4. De suffiks '-je'