Nôt is de sammelnamme foar iensieddige kultuergewaaksen dy't meiïnoar rûnom op de wrâld de wichtichste fiedselboarne foarmje foar de minsk.

Hjouwer, garst en produkten makke fan nôt.

Dizze groep befettet ûnder oaren: