Neoplatonisme

It neoplatonisme is in wiisgearich stelsel út de lette âldheid (3e-6e iuw nei Kr.) dêr't fergeastliking en ferynderliking in grutte rol yn spilet. De filosofy is mar diels basearre op ideeën fan Plato, it oare part is beynfloede troch filosofen as Aristoteles en op de Stoa.