Nicolaas Beets (Haarlim, 13 septimber 1814Utert, 13 maart 1903), ek bekend ûnder de skûlnamme Hildebrand, wie in Nederlânsk skriuwer, dichter, dûmny en heechlearaar. Hy is in fertsjintwurdiger fan de Nederlânske humoristyske literatuer.

Nicolaas Beets

Hy is benammen ferneamd wurden troch syn boek de Camera Obscura, dat hy ûnder de skûlnamme Hildebrand skreau yn syn studintetiid. De earste ferzje fan it boek kaam yn 1839, hy bleau oan it boek wurkjen en hat noch in ferskaat oan ferhalen taheakke wêrtroch it boek pas yn 1851 syn definitive foarm krige.

Bibliografy bewurkje seksje

Publikaasjes mei Beets as auteur bewurkje seksje

 • 1834 - Jose. Een Spaansch verhaal
 • 1835 - De Masquerade (9 Februari 1835). Een gedicht
 • 1836 - Kuser. Een verhaal
 • 1837 - Guy de Vlaming. Een verhaal
 • 1838 - Spreken. Iets ten voordeel van het Groningsch Instituut voor doof-stommen
 • 1838 - N. Anslijn, Nz. Een woord aan allen die den Braven Hendrik gelezen hebben
 • 1838 - Gedichten
 • 1839 - Rijmbijbel
 • 1839 - De Aenea Silvio, qui postea Pius papa secundus, morum mentisque mutationis rationibus
 • 1839 - De Camera Obscura
 • 1839 - Aan de Bruid van den Erfprins
 • 1840 - Proza en poëzy. Verzameling van verspreide opstellen en verzen
 • 1840 - Ada van Holland. Een gedicht
 • 1842 - Leven en karakter van J.H. van der Palm
 • 1843 - De Kruiswoorden. Zeven lijdenspreêken
 • 1845 - Een Paaschgezang
 • 1845 - Twaalf Preêken
 • 1845 - Troost der armen. Een lied in hunne woning op Kersavond 1845
 • 1846 - De Christen bij en op het ziekbed. Woorden van bestuur en vermaning in onze dagen
 • 1847 - De herstelde kranke. Woorden van bestuur en vermaning
 • 1847 - Christelijke lesjes voor jonge kinderen
 • 1847 - Een oud randschrift voor de nieuwe munt
 • 1847 - Chronologische kaart voor de geschiedenis van het volk van Israël tot op de verwoesting van Jeruzalem, ten gebruike bij de hitorische kanonieke en apokrieve Bijbelboeken. Naar de nieuwste Schrijvers opgemaakt
 • 1848 - Des Christens schuld aan den Heidens Redevoering uitgesproken te Zeist, in de Broedergemeente
 • 1848-1851 - Stichtelijke uren
 • 1849 - Achttien Junij 1849. Een woord op den jongsten dank- en bededag, gesproken door een Evangeliedienaar
 • 1849 - Herinneringen en indrukken van een kleine uitstap naar Londen in Mei 1847. Brieven aan een vriend
 • 1849 - Houdt dat gij hebt. Leerreden over Openbaringen III:11b
 • 1850 - Des Heidens loon aan den Christen. Met belangrijke aanteekeningen en bijvoegsels
 • 1851 - Het Oranjewater; 11 November 1851
 • 1851-1853 - Paulus in de gewichtigste oogenblikken van zijn leven en werkzaamheid voorgesteld
 • 1852 - Fantasie en werkelijkheid met betrekking tot het openbaar onderwijs. Openlijk schrijvend aan Dr. H.J. Spijker
 • 1854 - Korenbloemen, Nieuwe gedichten
 • 1854 - De blijvende Heiland. Afscheidsrede gehouden te Heemstede, op den 25 Mei 1854
 • 1854 - Een leeuw op de straten. Zendingsrede, gehouden te Haarlem, 16 Februarij 1854
 • 1856 - De bevrijding der slaven. Redevoering, gehouden in de openbare vergadering van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van de afschaffing der slaven
 • 1856 - Lijden dienstbaar aan eeuwig heil. Vroegpreek, enz.
 • 1856 - Verpoozingen op letterkundig gebied
 • 1857 - Nieuwe gedichten
 • 1858 - Nicolaas Beets,’s Heilands goedkeuring op de Christelijke Zending. Redevoering uitgesproken te Rotterdam 21 Julij 1858, ter gelegenheid der algemeene Vergadering van het Nederlandsch Zendelingen Genootschap
 • 1858 - Het volmaakte werk der lijdzaamheid
 • 1858-1873 - Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. Een tijdschrift op onbepaalde tijden
 • 1859 - Kleine verzameling uit de Stichtelijke uren
 • 1860 - God ons betrouwen. Woorden gesproken in den Utrechtschen dank- en bedestond van Zondagavond. 25 November 1860
 • 1861 - Gesprek met Vondel, naar aanleiding van ’t hem toegedacht standbeeld. Eene voorlezing in de maand Februarij 1861 gehouden
 • 1861 - Iona. Overgedrukt uit „de Vereeniging. Christelijke Stemmen.”
 • 1863 - Twaalf leerredenen
 • 1863 - Verstrooide gedichten uit vroeger en later tijd (1831-1861)
 • 1863 - Voor henlieden geen plaats. Leerrede gehouden op den eersten Kerstdag
 • 1865 - Aan mijne landgenooten op den 18en Juni 1865
 • 1865 - De wandel met God. Leerrede gehouden den zondag na het overlijden van den eerwaarde Jorissen, emeritus predikant te Utrecht
 • 1865 - Gods woord waarheid. Leerrede
 • 1865 - Laat ons het goede doende niet vertragen. Redevoering uitgesproken te Zeist in de kerk der Evangelistische Broedergemeente, den 27 Julij 1865, den dag der algemeene vergadering der Broedersociëteit tot uitbreiding van het Evangelie onder de heidenen.
 • 1867 - De martelaren. Vaderlandsche herinnering aan de hervormde gemeente bij de viering van den gedenkdag der hervorming
 • 1867 - Ten dage van den feestelijken optogt van H.H. studenten der Utrechtsche hoogeschool ter viering van haar XLVIe lustrum, 25 Junij 1867. Welkomstgroet enz.
 • 1867 - Waakt en bidt. Leerrede over Mattheüs 26:41, ter bevestiging van lidmaten
 • 1868 - Een vaderlandsch lied op het veld bij Heiligerlee, vorst en volk toegezongen
 • 1868 - Kort begrip der christelijke heilsleer. Leidraad bij de catechisatiën
 • 1869 - Madelieven. Nieuwe dichtbundel
 • 1870 - De kerk op den Vluchtheuvel ingewijd (19 Juni 1870). Een gedicht
 • 1870 - Kerkredenen onder den indruk der tijdsomstandigheden uitgesproken
 • 1871 - De reiszangen in Vondel’s treurspelen, benevens andere opstellen
 • 1871 - Een lied op het jaarfeest der Utrechtsche Zendingsvereeniging in April 1871. Uitgegeven ten voordeele der Utrechtsche Zendingsvereeniging
 • 1872 - Geschenk aan jonge lidmaten der gemeente van Christus
 • 1872 - Lijden op de weg tot heerlijkheid. Kerkrede gehouden op den 2en Paaschdag 1872 voor de hervormde gemeente in de Nicolaï-kerk te Utrecht
 • 1873 - Op den dag der bevestiging. Aan jonge lidmaten der gemeente
 • 1873 - De onthulling van het monument te Heiligerlee, in tegenwoordigheid van Z.M. den Koning den 23 Mei 1873. Dichtregelen uitgesproken te Winschoten
 • 1873-1900 - Dichtwerken. Compleet in chronologische volgorde verzameld
  • Hjirút los ferskynd:
   • Nog eens najaarsbladen. Gemengde gedichten 1880-1884
   • Winterloof. Late gedichten. 1884-1887
   • Dichtwerken. Deel 4 (1874-1884)
   • Nog eens winterloof. Nieuwste gedichten 1887-1892
   • Dennennaalden. Laatste gedichten 1892-1900. Met des schrijvers laatste portret en een eigenhandig geschreven gedicht
 • 1873 - Een woord der Schrift over de rijken en armen
 • 1873 - Gesprek over letterdieverij, navolging en oorspronkelijkheid en andere opstellen
 • 1873 - Eenige opmerkingen met betrekkingen tot de denkbeelden van de dag in de richting van de emancipatie der vrouw
 • 1873 - Kerstzegen
 • 1873 - Navolgingen van Lord Byron
 • 1873 - Te Alkmaar, 8 October 1873. Reevoering ter gelegenheid van de plechtige steenlegging door Z.M. de Koning tot het op te richten gedenkteeken van Alkmaars ontzet 8 October 1873 uitgesproken
 • 1874 - Paaschvreugde
 • 1874 - Tabitha. Leerrede gesproken te Utrecht, des Zondags na de begrafenis van Mejonkvrouwe Anne Henriëtte Swellenbrebel, overleden 30 Mei 1874
 • 1875 - De wijsheid, die van boven is. Leerrede over Jacobus III, vers 17. Gehouden te Utrecht in de Domkerk ter opening van het academiejaar 1875-1876
 • 1875 - Karakter. Karakterschaarschte, karaktervorming. Redevoering aan de Utrechtsche Hoogeschool, uitgesproken den 16 Maart 1875
 • 1875 - Toespraak gehouden den 14en Junij 1875 voor oud-studenten en studenten der Leidsche hoogeschool
 • 1875 - Zelfverheerlijking. Leerrede van 28 November 1875. Utrechts gedenkdag van Nederlands verlossing van de Fransche heerschappij. Uitgesproken in de Domkerk
 • 1876 - Ter nagedachtenis aan Otto Gerhard Heldring. Uitgegeven ten voordeel der Heldring-Stichtingen te Zetten
 • 1877 - Houdt dat gij hebt. Kerkrede op den gedenkdag der Hervorming
 • 1878 - Groote mannen en ware grootheid. Redevoering op den gedenkdag der stichting van de Utrechtsche Hoogeschool, 26 Maart 1878
 • 1879 - Lectuur voor het ziekvertrek, bijeengebracht uit de „Stichtelijke Uren” en andere geschriften
 • 1880 - Uit Nicolaas Beets’ dichtwerken. Een bloemlezing. Naar aanwijzing van den dichter
 • 1881 - Dichtwerken. 4e deel. 1e st. (Najaarsbladen, Gemengde gedichten 1874-1880)
 • 1882 - Sparsa. Verzameling van verstrooide opstellen en kleine geschriften
 • 1882 - Wie moet veranderen?
 • 1883 - Orgelinwijding op Paaschmorgen in de Buurkerk (24 maart 1883)
 • 1885 - Gedenkboek
 • 1885-1902 - Nieuwe verscheidenheden meest op letterkundig gebied
  • Hjirút los ferskynd:
   • Everhardus Johannes Potgieter. Persoonlijke herinneringen
 • 1887 - Hildebrand, Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de "Camera obscura"
 • 1891 - Brokkelvoer van rijmspreuken, oud en jong, ontleend en eigen. Uitgegeven ten behoeve van den bouw eener protestantsche kerk te Valkenburg (L.)
 • 1891 - De man van smarten, de Heer der Heerlijkheid. Door den schrijver van de »Stichtelijke uren.”
 • 1891 - Hildebrand, Pesevan elsik sembal, se el »Camera Obscura” e stonacöpel yapënik fa Multatuli (Dekker, E. Douwes) pelovepolöl fa dl. Van de Stadt, H.
 • 1903-1906 - Al de leerreden. Opnieuw uitgegeven naar de eerste drukken en naar tijdsorde gerangschikt
 • 1903 - Verjaardag-album
 • 1906 - Gedenkboek. Nieuwe uitgave
 • 1906 - Verscheidenheden: De paradijsgeschiedenis en de Nederlandsche dichters. Vondel’s reiszangen. Vondel en Rembrandt.
 • 1939 - Hildebrand, De familie Kegge.
 • 1961 - Hildebrand, Een oude kennis van Teun de Jager. Bezorgd door A.A. Boudens
 • 1988 - Hildebrand, De Leydse peuëraar
 • 1999 - Hildebrand, Koppermaandag
 • 2000 - Hildebrand, Een onaangenaam mensch in den Haarlemmerhout. Ingeleid en toegelicht door Dick Welsink

Publikaasjes mei Beets as oersetter bewurkje seksje

 • 1837 - Byron, Parisina en andere gedichten. Uit het Engelsch vertaald door N. Beets
 • 1843 - F. Strauss, Helon’s bedevaart naar Jeruzalem. Uit het Hoogduitsch door A. Kleyn, geboren Ockerse met eene voorrede van J.H. van der Palm, en opgehelderde aanteekeningen door J. Clarisse. 2e uitgave. De vertaling herzien door N. Beets
 • 1844 - J.A. James, Geschenk van een Christelijken vader aan zijne opwassende kinderen. Naar den 14en druk van het Engelsche werk voor den Hollandsche lezer bewerkt door N. Beets
 • 1849 - A. Rochat, De Christelijke moeder in den omgang met hare kinderen geschetst. Uit het Fransch vertaald met een voorwoord over den schrijver, door N. Beets
 • 1849 - De roem der dagen. Uit het Engelsch vertaald door N. Beets
 • 1855 - J.A. James, De Christelijke belijder, vertaald door N. Beets
 • 1863 - F. Strauss, De doop in de Jordaan. Een tafereel uit de tweede eeuw der Christelijke kerk. Uit het Hoogduitsch, door wijlen vrouwe A. Klein, geboren Ockerse. De vertaling herzien door Nicolaas Beets
 • 1867 - Is. Watts, Godsdienstige en zedelijke zangen voor kinderen (naar het Engelsch) door Nicolaas Beets

Publikaasjes mei Beets as redakteur of gearstaller bewurkje seksje

 • 1859 - Het huisaltaar. Handboekjen voor godsdienstige huisgezinnen. Bijeengebracht en uitgegeven ten behoeve van het Asyl Steenbeek door Nicolaas Beets […]
 • 1862 - A.C.W. Staring, Gedichten. Ter 3e uitgave nogmaals door wijlen den dichter herzien en met eene inleiding door N. Beets.
 • 1870 - Bijbel bevattende al de Canonieke boeken van het Oude&Nieuwe Testament volgens de staten-overzetting, met tweehonderd platen van Gustav Doré, voorzien van een voorbericht en uitgegeven onder toezicht van Nicolaas Beets. Opgedragen aan H.M. de koningin der Nederlanden
 • 1870 - Geka [mejuffrouw G. Knutzen], Gezangen. In het licht gegeven door Nicolaas Beets
 • 1881-1882 - Constantijn Huygens, Volledige dichtwerken, met aanteekeningen van P. Leendertz Wz. Uitgegeven door de Hollandsche maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen en onder toezicht van N. Beets.
 • 1881 - Anna Roemers Visscher, Al de gedichten vroeger bekend en gedrukt of eerst onlangs in handschrift ontdekt naar tijdsorde en in verband met hare levensbijzonderheden, uitgegeven en toegelicht door Nicolaas Beets. Met portretten, plaat en facsimiles.
 • 1885 - Tekst- en spreukkalender voor 1886
 • 1885-1887 - Beets scheurkalender voor 1885-1887
 • 1888 - Spreuk- en tekstkalender voor 1889
 • 1904-1907 - Nicolaas Beets scheurkalender 1905-1908

Sjoch ek bewurkje seksje

Keppelings om utens bewurkje seksje