Muonts

(Trochferwiisd fan Non)

In muonts of mûnts (of as it om in frou giet, in non) is ien dy't him fanút syn godstsjinstige oertsjûging bûten de maatskippij ophâldt. It wurd komt út it Gryksk μοναχος (monachos) en betsjut sokswat as 'de útsûnderlike', 'de folmakke' of 'allinnich'. Muontsen libje neffens harren eigen aparte libbensopfettings en wenje byïnoar yn in kleaster of abdij. In muonts wurdt dêrom ek wol in kleasterling neamd. Ek sprekt men wol fan in broer of in frater, of as it om in non giet, fan in suster.

In muonts
Dizze side giet oer de manlike kleasterling. Foar it type mole, sjoch: muonts (mole).

Muontsen en nonnen hâlde der in eigen dei-yndieling op nei dy't folslein wijd is oan oefening yn en beöefening fan harren religy. Dy oefening yn religy krijt ûnder oaren stal yn assese. Assese is it safolle mooglik opjaan fan lichemlike geneuchten. Jin sizze dat muontsen dêrtroch in gruttere geastlike groei berikke kinne. De beöefening fan de religy krijt foarm yn de mystyk; de geastlike gewaarwurding giet dan oer de eigen lichemlike begrinze hinne, al dan net gearstald mei it godlike.

In non wurdt ek wol oantsjutten mei 'suster', in muonts mei 'broer'. Sawol by it boedisme, it hindoeïsme as yn it kristendom komme muontsen en nonnen foar. In muonts dy't yn ôfsûndering libbet wurdt ek wol in heremyt neamd.