Oerlis:1 jannewaris

Nij mêd
Der is noch gjin oerlis op dizze side.

Is dizze opset yn oarder, of moat der noch wat oan feroare? Als it sa kin, dan meitsje ik de kommende tiid de oare dagen ek oan, mei de selde opbou, mar it wie baas en feroarje net it ien of oare op eltse side nei't se al oanmakke binne.

Is deze opzet in orde, of moet er nog iets aan veranderd worden? Als dit zo goed is, dan maak ik de komende tijd de andere dagen ook aan, met dezelfde opbouw, maar het zou beter zijn om niet het een of andere detail op iedere pagina te hoeven veranderen als ze eenmaal aangemaakt zijn. Aliter

Bij nl: hebben we er veel over gesproken en is uiteindelijk per robot alles rechtgezet (moet je wel veel kennis van programmeren voor hebben). Kijk maar hoe het er daar uitziet. Persoonlijk zie ik liever de links naar de andere dagen onderaan. Elly.

(Ik kin it net sa mei in robot dwaan, mar ik nim oan dat ik de opsetten al troch de kompjuter meitsje litte sil, sa't ik se allinnich mar hoech yn te passen.) Jo sizze jo seachen leaver de dei-keppelings ûnder. Ik hie dy dei-keppelings boppe om't ik besyke haw de dagen itselde te meitsjen as de jieren. Is it te drok? Oars kinne dy keppelings fansels ek dûbel.

(Ik kan het niet zo met een robot doen, maar ik neem aan dat ik de opzet voor elke pagina wel door de komputer aan zal laten maken, zodat ik ze alleen maar hoef in te passen.) Je zegt dat je liever de dag-koppelingen onderaan zag. Ik had die dag-koppelingen bovenaan gezet omdat ik heb geprobeerd om de dagen hetzelfde te maken als de jaren. Is het te druk? Anders zouden die koppelingen natuurlijk ook dubbel kunnen. Aliter 11.07, 10 nov 2003 (UTC)


Om my kin it sa wol. Allinne de namme fan de side january soe neffens my jannewaris wêze moatte. Om wâldpiken lykas my wat temjitte te kommen soe der faaks in tafoeging komme kinne yn de trant fan 1 jannewaris (1 jannewaarje) Datselde soe dan ek by febrewaris/febrewaarje moatte/kinne. B.

Tsja, by de moanne stiet dat al, mar woenen jo dat wier op alle sechtich dagen der ek bei hawwe? ("January" kaam troch in âlde fout yn it deiskema.) Aliter

By de moanne stiet it yndied al. Hie ik net sjoen. B.

Oh ja, fan barrens soe ik 'Foarfallen' meitsje. B.

Ik hie eins "Barrens" keazen sa't der ek saken neamt wurde koenen dêr't systeem yn sit. Ik soe bygelyks de moannefertsjutering net mei "foarfal" oantsjutte. Wat is jo probleem mei barrens / is der noch in oar alternatyf? Aliter 02.20, 11 nov 2003 (UTC)

Barrens, meartal, komt yn'e sprektaal suver net foar en komt op my wat ûnnatuerlik oer. Wat is der bard? is faaks in alternatyf? B.


Ik zou de cijfers van de data (jaartallen) verder van elkaar zetten, of scheidingsstreepjes gebruiken. Het ziet er wat druk en kriebelig uit. 62.195.92.141 02.02, 11 nov 2003 (UTC) (Amarant, niet ingelogd)

Jo seinen jo soenen de cyfers fan de jiertallen wat fjierder útelkoar sette. Mar ik wit net krekt wat jo sizze wolle: Op dizze side, 1 jannewaris, stean gjin jiertallen. It is al sa dat rigel mei de dagen noch wat drok is, mar dat komt troch de fraachtekens. As al de dagen oanmakke binne is dat fansels oer.
Je zegt dat je de cijfers van de jaartallen wat verder uitelkaar zou zetten. Maar ik weet niet precies wat je bedoelt: op deze pagina, 1 jannewaris, staan geen jaartallen. Wel is het zo dat de regel met de dagen nog wat druk is, maar dat komt door de vraagtekens. Als al de dagen aangemaakt zijn is dat natuurlijk voorbij. Aliter 02.20, 11 nov 2003 (UTC)
Ter verduidelijking: ik ga af op de voorbeelden 1 jannewaris en 2003. Mijn bezwaar geldt vooral het jaarschema, waar de jaartallen en de eeuwen vlak na elkaar staan. Ik vind dat er, net als de dagen op het dagschema, opgepropt en onoverzichtelijk uitzien, ja. Verder ben ik het eens met Elly als ze zegt de links liever onderaan te hebben. Ik denk niet dat dat iets met conservatief of progressief te maken heeft, alleen met logica en een bepaald soort ethische smaak. Nou, bak daar maar eens wat van! ;) Groeten, Amarant 00.37, 14 nov 2003 (UTC)
As dy jieren op de jiersiden jo faaks te ticht opelkoar stean, kinne jo dan ris sjen nei de Ingelske, bygelyks 1707 dy't dat ek hat, mar dan sûnder de fraachtekens?
As de jaartallen je op de jaarpagina's misschien te dicht opelkaar staan, kun je dan eens naar de Engelse kijken, bijvoorbeeld 1707 die dat ook heeft, maar dan zonder vraagtekens? Aliter 00.38, 15 nov 2003 (UTC)

Aliter, op jouw vraag: Ik vraag me soms af, wat zoeken lezers op Wikipedia. In dit geval, wat zoeken ze op een datum?? Bijvoorbeeld hun verjaardag, wie is er toen ook geboren, wat gebeurde er toen nog meer en in welk jaar. Doorklikken naar een andere dag zou ik als lezer pas doen als ik uitgelezen ben, en daarom zou ik de links liever onderaan zetten. Misschien ben ik conservatief maar ik vind de lay out van de dagen op nl: erg mooi geworden, die lijkt ook op de engelse, de franse etc.

Kijk anders zelf eens op wat anderstalige wikipedia's, dat levert soms ideeen op, en wat je zelf het mooiste vind. De links staan er nu bij. De Fransen hebben bijvoorbeeld een mini-tabel met de dagen van de hele maand.

Nog een suggestie om bij het maken van de nieuwe 366 pagina's ook tegelijk de interwiki links mee te nemen. Met een handige teksteditor kan dit vast wel slim en makkelijk. Alleen zou je dan nog 11 maal bij de eerste van de nieuwe maand nog alle buitenlandse maandnamen over moeten nemen. Wat dat betreft is de Engelse of de Nederlandse wikipedia waarschijnlijk het meest up to date.

Groeten, Ellywa 00.20, 14 nov 2003 (UTC)

Ik leau dat ik hjir sels it meast komme soe om te sjen wat der mear bard is op dy dei. Dat, ik kom net ûnderoan de side. Ik haw no lykas de Italiaanske side lytsere tekens naam, en streken der tsjinoan sa't it in blokje wurd. Ja, ik hie al wat fan dy oare siden besjoen, mar al dy keppelings nei moannen binne gewoan net logysk. It moaiste fyn ik eins dy siden dy't net op fase III rinne. Dy begjinne gâns heger op de side, om't der gjin taal-keppelings by stean. Wat dat oanbelanget: Ik hoopje dat Andre mei dy robot dy keppelings oanbringe kin as ik der ien del set. Oars soenen we hieltyd noch op oare Wikipedyen al dy keppelings oanmeitsje moatte.
Ik geloof dat ik hier zelf het meest zou komen om te kijken naar wat er op een dag meer gebeurd is. Op die manier zou ik nooit aan de onderkant van de pagina komen. Ik heb nu net als de Italiaanse pagina kleinere tekens genomen, en ik heb er strepen tegenaan gezet om er een blokje van te maken. Ja, ik had al wat van die andere pagina's bekeken, maar al die koppelingen naar maanden zijn gewoon niet logisch. Het mooiste vindt ik eigenlijk de pagina's die niet op fase III draaien. Die beginnen veel hoger op de pagina, omdat er geen taalkoppelingen bij staan. Wat dat betreft: Ik hoop dat Andre met die robot de koppelingen kan maken als ik er een neerzet. Anders zouden we nog steeds op andere Wikipedieën al die koppelingen moeten aanbrengen. Aliter 00.38, 15 nov 2003 (UTC)

Ik mei it sa wol lije. Hasto der in bedoeling mei dat keppelings skikkeljier en nijjiersdei trochferwize nei 2003? Ik haw se earst mar oanpast. B.

Ach, nee: Ik hie mei it besykjen alle keppelings mei in besteande side keppele, sa't ik sjen koe hoe't it like soe as alles oanmakke wie. Skynber haw ik twa ferjitten werom te setten.
No, ik leau, it moat mar wêze. Aliter 17.16, 15 nov 2003 (UTC)

Wat in put wurk! Hulde. B.

Werom nei de side "1 jannewaris".