Oerlis:De Westereen

Nij mêd
Der is noch gjin oerlis op dizze side.

Hallo, Moat dit net krekt ûnder De Westerein? Dat is dochs wat der yn it Frysk ornaris sein wurdt? It mei dan de offisjele namme wêze, mar sa dogge wy it by Nederlânsktalige offisjele nammen dochs ek net? Wat mis ik hjir? Mysha

Werom nei de side "De Westereen".