Oerlis:Harry Potter

Nij mêd
Der is noch gjin oerlis op dizze side.
  • Wit immen miskien de fryske oersetting fan it ingelske "quidditch"? Sjoch de beskriuwing fan it twadde Potterboek. Sels ha ik it fryske boek net. Alfêst betanke.
Bin de oersetting fan quidditch net mear nedich. :)
  • Hat immen de fryske ferzje fan it boek lêze? Fan Sirius Black bin ik in fryske oersetting út 'e fryske ferzje fan it boek nedich. It stiet earne yn it earste of twadde haadstik, tink. Allinnich syn namme wurd neamd, er wurd noch net beskreaun.
  • Fierder: hoe hjitte de Weasleys yn't frysk? Wat is de fryske namme fan omke "Vernon" (Herman yn't Hollânsk) en muoike "Petunia"? Wat is de "Privet Drive" (Ligusterlaan) yn't frysk? Wa is Dumbledore yn't frysk? Ik sil de beskriuwings fan 'e oare boeken sa rap mooglik ôfmeitsje.
Ree
  • BIN NOCH IN PLAATSJE NEDICH!
Dy plaasjes dat is altiten wat. Op hast alle plaatsjes sitte rjochten dy't earst frijjûn wurde moatte. Benammen by kommersjele plaatsjes, dêr't dus in soad jild mei anneks is, is der hast net oan te kommen. As foto's en oare ôfbylden ienkear frijjûn binne, wurde se faak opladen nei Commons sadat elke Wikipdy se brûke kin. Faaks kinne jo ris sjen oft oare talen paatsjes hawwe of dat der in Commons-logo by stiet. Yn dit gefal hawwe oare talen leau'k ek gjin plaatsjes fan HP. In inkele kear stiet der in ôfbyld by fan de boekerige (nl:) mar dy binne allinnich te brûken as se nei Commons opladen binne. Vytiden helpt it troch gewoan te freegjen by de rjochthawwende(n), mar dat sil yn dit gafal net maklik wêzze. It kin wêze dat de rjochten by Wowling lizze, by de útjouwer, by de filmmakker, by de yllustrator of by noch wer oaren. Groetnis, --Swarte Kees 17 okt 2010, 15.31 (CEST)
  • Miskien moat ik ek noch eat skriuwe oer "Fantastic Beasts and where to find them" en de oare boeken mei êftergrûnynformaasje. Gean ik noch dwaan. --FK-4 17 okt 2010, 15.58 (CEST)
  • Ha no ek útfûn hoe't it wurkt mei dy plaatsjes ensfh.
Werom nei de side "Harry Potter".