Eleminten definysje 'steat' ûntliend oan: D.J. Elzinga, Werkboek Staatsrecht, Deveventer: Tjeenk Willink 1998.

It sil faaks net maklik wêze en hâldt "de steat" en "in steat" tegearre. Mar wat oars: ik wit net wat ik oanmoat mei "in homogene groep fan minsken". Dat heart nei in "naasjesteat", wat wat oars is as allinnich in "steat". Aliter 00.49, 17 mai 2005 (UTC)
Werom nei de side "Steat".