In omnibus is in samling ferhalen of romans yn ien omslach. In omnibus bondelt meastal ferhalen fan ien auteur of ferhalen om in beskaat tema hinne.

It wurd "omnibus" is komt út it Latyn en betsjutte oarspronklik "foar allegear, foar eltsenien".