One Seat

De aksje One Seat hat it doel de funksjes fan it Jeropeeske Parlemint allegear yn Brussel te fêstigjen.

Op it stuit rint in aksje by in stikmannich leden fan it Jeropeesk Parlemint, wêr in grut tal leden, om it moanneliks ferhúzjen tusken Brussel en Strassbourg, dy't de belêstingbeteljer jierliks 136.000.000 EURO kostet, ôf te skaffen en alles yn Brussel te organisearjen. Hja hawwe út ein set mei in webside (http://www.oneseat.eu), wêr boargers in petysje tekenje kinne.