Ornitology

It sammeljen fan aaien wie eartiids in wichtich part fan de ornitology

De Ornitology, of 'fûgelkunde', is it part fan de biology dy't him dwaande hâldt mei de stúdzje fan fûgels. Underdiel hjirfan is de klassifikaasje fan soarten.