In pachter is immen dy't in pleats, greide, ikker, fiskwetter, fearpont, stik grûn of soksoarte hiert fan in oar, dêr't er op fêste tiden, meast jierliks, ferplichte is pacht te beteljen. Soksoarte oerienkomst wurdt pacht neamd.

Jan Brueghel de Alde (nei Pieter Bruegel de Alde). Besyk oan de pachthoeve. Sirka 1597.